تبلیغات
گروههای آموزشی ناحیه یک قم - دینی و عربی
راهنمایی تحصیلی

بارم بندی پیشنهادی درس دینی سه پایه دوره راهنمایی

 

 

اول راهنمایی

دوم راهنمایی

سوم راهنمایی

بخش / نوبت

نوبت 1

نوبت 2

شهریور

نوبت 1

نوبت 2

شهریور

نوبت 1

نوبت 2

شهریور

بخش 1

3

1

2

3

1

2

5/2

1

2

بخش 2

4

1

2

4

1

3

5

1

3

بخش 3

7

2

4

5

1

3

5/2

1

2

بخش 4

3

1

3

4

1

3

7

1

3

بخش 5

----

5

3

----

م  بسیج 1

امت 3

3

----

اجتهاد 1

بقیه 6

6

بخش 6

----

5

3

----

4

3

----

5

2

بخش 7

18-19

3 نمره

5

3

 14-15

4 نمره

8

3

17-18

3 نمره

4

2