تبلیغات
گروههای آموزشی ناحیه یک قم - علوم تجربی
راهنمایی تحصیلی

توزیع نمرات درس علوم تجربی

 

سال اول

عنوان

نوبت اول

نوبت دوم(خردادماه)

نوبت مرداد و شهریور

فصل 1- ماده و ویژگیهای آن

1/5 نمره

2/5 نمره

1/5 نمره

فصل 2- اثر گرما بر حجم

1/5 نمره

فصل 3- اثر گرما بر حالت

2 نمره

2/5 نمره

فصل 4- دسته بندی مواد

3 نمره

فصل 5- انرژی

2 نمره

2/5 نمره

2/5 نمره

فصل 6- نیرو

3 نمره

فصل 7- حركت

2 نمره

1 نمره

فصل 8- آب در هوا

....

2/5 نمره

1 نمره

فصل 9- آب در روی خشكی

....

2/5 نمره

1 نمره

فصل 10- گوناگونی جانداران

....

3/5 نمره

1نمره

فصل 11- جهان جانوران

....

1/5 نمره

فصل 12- دنیای گیاهان

....

2/5 نمره

2 نمره

فصل 13- آدمی و میكروبها

....

1/5 نمره

1 نمره

آزمون عملكردی

5 نمره

5 نمره

5 نمره

جمع

20

20

20

 

سال دوم

عنوان

نوبت اول

نوبت دوم(خردادماه)

نوبت مرداد و شهریور

فصل 1- مواد در حال تغییر

3نمره

1/5نمره

1/5 نمره

فصل 2- نور، رنگ، بینایی

3 نمره

3/5 نمره

2 نمره

فصل 3- موج

2/5 نمره

1/5 نمره

فصل 4- گرما چیست؟

3/5 نمره

2 نمره

فصل 5- ساختار زمین

0/75 نمره

3/5 نمره

1/5 نمره

فصل 6- مواد سازنده سنگ كره

22/5 نمره

فصل 7- كاربرد سنگ­ها و كانی­ها

....

1 نمره

فصل 8- هوازدگی

....

1 نمره

فصل 9- انسان موجودی زنده

....

1 نمره

1 نمره

فصل 10- غذا و سلامتی

....

2/5 نمره

1/5 نمره

فصل 11- گوارش

....

فصل 12- خون و ایمنی

....

2 نمره

1/25نمره

فصل 13- گردش مواد

....

فصل 14- تبادل با محیط

....

1 نمره

0/75 نمره

آزمون عملكردی

5 نمره

5 نمره

5 نمره

جمع

20

20

20

 

 

سال سوم

عنوان

نوبت اول

نوبت دوم(خردادماه)

نوبت مرداد و شهریور

فصل 1- درون اتم

2 نمره

1/5 نمره

1 نمره

فصل 2- اتم­ها و تركیب­های شیمیایی

2 نمره

1 نمره

فصل 3- سرگذشت زمین

2 نمره

1/5 نمره

1 نمره

فصل 4- زمین ساخت ورقه­ای

1/5 نمره

1 نمره

فصل 5- فراتر از زمین

1/5 نمره

1 نمره

فصل 6- كار، انرژی و توان

4 نمره

2/5 نمره

2 نمره

فصل 7- فشار

2 نمره

1 نمره

فصل 8- بار الكتریكی

....

1/5 نمره

1 نمره

فصل 9- جریان الكتریكی

....

1/5 نمره

1 نمره

فصل 10- انسان و حركت

....

1/5 نمره

1 نمره

فصل 11- هماهنگی و ارتباط

....

1/5 نمره

1 نمره

فصل 12- نوجوانی و بلوغ

....

1 نمره

1 نمره

فصل 13- تولید مثل

....

1/5 نمره

1 نمره

فصل 14- آدمی و محیط زیست

....

1 نمره

1 نمره

آزمون عملكردی

5 نمره

5 نمره

5 نمره

جمع

20

20

20