تبلیغات
گروههای آموزشی ناحیه یک قم - ریاضی
راهنمایی تحصیلی
بارم بندی پیشنهادی امتحانات

سال اول

ردیف

                 موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریورماه

1

یادآوری(چهار عمل اصلی – بخشپذیری – قاعده بخشپذیری)

۱

۰.۵

۰.۵

2

مقسوم علیه(مقسوم علیه اعداد – عدداول – نمودار – ب.م.م)

۱.۵

۰.۵

۰.۵

3

مضرب (مضربهای یک عدد – مضربهای مشترک – ک.م.م)

۱

۰.۵

۰.۵

4

توان(تعاریف و قراردادها – محاسبه یک عبارت  - ضرب توانها)

۱.۵

۰.۵

۰.۵

5

مفاهیم کسر متعارفی(مفهوم کسر – عدد مخلوط –تساوی کسرها –ساده کردن کسر –مقایسه کسرها)

۱.۵

۱

۱

6

عملیات کسرها(جمع – تفریق – ضرب –تقسیم –مسئله)

۲

۱

۱

7

نسبت و تناسب(نسبت – تناسب – درصد – تسهیم و نسبت)

۱.۵

۱

۱

8

عددهای اعشاری(مفاهیم – ارزش مکانی – جمع وتفریق وضرب)

۱.۵

۱

۱

9

خط ونقطه(نیم خط - پاره خط – انطباق – مقایسه –اندازه گیری)

۲.۵

۱

۱

10

زاویه(مقایسه – اندازه گیری – زاویه متقابل به راس – متمم و مکمل)

۲.۵

۱

۱

11

دایره ورسم مثلث(رسم دایره – رسم مثلث در حا لتهای مختلف)

۱.۵

۱

۱

12

تقسیم اعشاری(یاد آوری تقسیم – تقسیم اعشاری – مسئله)

-

۱.۵

۱

13

مفاهیم اعداد صحیح(قراردادها – تعاریف – مقایسه – محور – بردار – قرینه)

-

۱

۱

14

عملیات اعداد صحیح(جمع – خواص جمع – تفریق – مسئله)

-

۱.۵

۱.۵

15

مقدار تقریبی(مفاهیم – قطع کردن – گرد کردن)

-

۱

۱

16

آمار(تعریف – جدول – نمودارها)

-

۱

۱

17

تساوی مثلثها(اجزای متناظر – تساوی مثلثها در سه حالت)

-

۱.۵

۱.۵

18

عمود وعمود منصف(تعامد – رسم عمود – عمودمنصف – فاصله از خط)

-

۰.۵

۱

19

ترسیمهای هندسی(عمود – عمود منصف – نیم ساز – زاویه های مساوی)

-

۱

۱

20

حل مسئله

۱

۱

۱

21

رسم

۱

۱

۱

 

جمع

۲۰

۲۰

۲۰


سال دوم